சந்நிதி வேலனின் கார்த்திகை உற்சபம் …(01.03.2020)

வரயாற்று சிறப்பு மிக்க ஆலயமான சந்நிதி வேலனின் கார்த்திகை சிறப்பு விழா இன்றைய தினம் சிறப்புற இடம் பெற்றுள்ளது