ஆவரங்கால் கன்னாரை அம்மன் 3றாம் திருவிழா (01.03.2020)

வரயாற்று சிறப்பு மிக்க ஆலயமான ஆவரங்கால் கன்னாரை அம்மன் 3 றாம் திருவிழா இன்றையரதினம் சிறப்புற இடம் பெற்றுள்ளது