ஆவரங்கால் கன்னாரை அம்மன்2ம் திருவிழா (29.02.2020)

வரயாற்று சிறப்பு மிக்க ஆலயமான ஆவரங்கால் கன்னாரை அம்மன் 2ம் திருவிழா இன்றையரதினம் சிறப்புற இடம் பெற்றுள்ளது