ஆவரங்கால் கன்னாரை அம்மன் 1 தலாம் திருவிழா (28.03.2020)

வரயாற்று சிறப்பு மிக்க ஆலயமான ஆவரங்கால் கன்னாரை அம்மன் 1 தலாம் திருவிழா இன்றையரதினம் சிறப்புற இடம் பெற்றுள்ளது