ஈழமணித்திரு நாட்டின் ஆற்ரங்கரை முருகன்கொடி ஏற்றம்

ஈழத்தின் வரலாற்ரு சிறப்புமிக்க வடமறவர் தேசத்தின் ஈழமணித்திரு நாட்டின் அலைகடல் தாலாட்டும் ஆற்ரங்கரை வேலவன் அன்னதானக்கந்தன் என் நெஞ்சுக்குள் வாழும் கந்தன் செல்வச்சன் நிதி  இன்று30.08.2019 கொடி ஏற்ரம் அரகரோகரா முருகா அரகரோகரா.

 

ஈழத்தின் வரலாற்ரு சிறப்புமிக்க வடமறவர் தேசத்தின் ஈழமணித்திரு நாட்டின் அலைகடல் தாலாட்டும்  ஆற்ரங்கரை முருகன்கொடி ஏற்றம்